Şırnak Valiliği İl Afet ve Acil Durum müdürlüğü tarafından Şırnak İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlandı. Plan içeriğinde Şırnak'ın olası Afet riskleri, alınacak önlemler, Planlama ve çalışmalar yer aldı.

Afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak, afetlere karşı risk azaltma bilincini oluşturmak, kurumlar arasındaki iş birliğini artırmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak amacıyla Şırnak İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlandı.

Şırnak İl Afet Risk Planı (İRAP) içeriği hakkında bilgi veren Vali Ali Hamza Pehlivan, “Ülkemiz, iklim özellikleri, jeolojik ve coğrafi yapısı ile afetlerden ziyadesiyle etkilenen bir coğrafyada bulunmaktadır. Kalkınma ve gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, güvenli yerleşim alanları oluşturmak ve "afetlere dirençli toplum" hedefine ulaşmak için bahse konu tehlikelerden doğabilecek risklerin azaltılması hayati öneme haizdir. Risk azaltmak, afetlere müdahale etmek ve iyileştirme çalışmaları yapmaktan daha az maliyetli olmasının yanı sıra can ve mal kaybını engelleme konusunda da daha etkili bir yöntemdir.

İçişleri Bakanlığımız tarafından afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları kapsamında İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlık çalışmaları başlatılmış bulunmaktadır. İl Afet Risk Azaltma Planı, İlin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren ve sorumluları tanımlayan bir plandır.

Bilindiği üzere, 2020 yılında pilot olarak belirlenen illerde İRAP planları hazırlanmıştır. Şırnak İlimizde de Valiliğimizin himayesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Şırnak Üniversitemiz, Kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Belediye Başkanlıklarımız, ilgili Bölge ve İl Müdürlüklerimiz ve STK'ların katkıları ile Şırnak İRAP planı hazırlanmıştır.

Şırnak İl Afet Risk Azaltma Planı'nın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın, yerel yönetimlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyor, hazırlanan planın afet risklerinin azaltılmasına vesile olmasını temenni ediyorum.”dedi.

Şırnak AFAD İl Müdür Vekili Mustafa Tosun, “2009 yılında Afet yönetiminin çatı kurumu olarak Ülkemizde kurulan AFAD teşkilatı; afet ve acil durumlara ilişkin süreçlerin etkin yönetimi için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlayarak afet yönetiminin sürekliliğini hedeflemiştir.

Afetin öncesi, esnası ve sonrası süreçlerini kapsayan ve bütünleşik afet yönetimi döngüsünde yer alan planlama, risk ve zarar azaltma, risk analizleri, müdahale, olay sonrası iyileştirme ve normalleşme faaliyetlerinin modern afet yönetiminin bileşenleri haline gelmesinden dolayı; İlimizde, afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan gerçekleştirilmesi gereken planlama ve çalışmaları bir süreç dâhilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, afetleri önlemek için şehir ölçeğinde kenetlenmiş bir organizasyon yapısını kurmayı hedefleyen, böylece; afetin önüne geçmeyi ve afeti getiren etkenleri ve afetlerin neden olabileceği can ve mal kayıplarını asgari düzeye indirmeyi amaçlayan İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlanmıştır.

Planımızın oluşturulması aşamasında; her konuda bize destek veren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanımız Sayın Yunus SEZER'e, plan hazırlama sürecinde bizi yalnız bırakmayan Şırnak Valimiz Sayın Ali Hamza PEHLİVAN'a, bilgi toplama ve çalıştay aşamalarında katkı sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine ve pandemi sürecine rağmen mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca görev yapan çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.”dedi.

 

13.05.2022 09:48:00 0

ŞIRNAK İL AFET RİSK AZALTMA PLANI (İRAP) HAZIRLANDI

Şırnak Valiliği İl Afet ve Acil Durum müdürlüğü tarafından Şırnak İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlandı. Plan içeriğinde Şırnak'ın olası Afet riskleri, alınacak önlemler, Planlama ve çalışmalar yer aldı.